Polityka Ochrony Danych Osobowych (Polityka Prywatności)

obowiązująca w „Fizjoterapia Rusznikarska” ul. Rusznikarska 14A, 31-261 Kraków

1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis (stronę internetową) oraz korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwane dalej ,,RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwanej dalej ,,ustawą o ochronie danych”, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:

 • Ilona Szczudło-Górska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ilona Szczudło-Górska, ul. Józefa Wybickiego 3/45, 31-261 Kraków, NIP 6782946070;
 • Anna Banach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FizjoActive Anna Banach ul. Litewska, nr 37, lok. 5, 30-014 Kraków, NIP 817 198 84 36 (REGON 389571758).

3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe – w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu,
 2. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą,
 3. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,
 4. Adres IP – stanowiący informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych.

4. Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest dobrowolna. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 1. w celu udokumentowania Pani/Pana stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
 2. w celu przypomnienia i potwierdzenia rezerwacji lub odwołania terminu wizyty lub poinformowania o konieczności przygotowania się do niej.
 3. jako przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe oraz wystawia faktury za wykonane usługi z czym wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 4. w celu przesyłania informacji handlowych.
 5. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bądź podjęcia działań na twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy,
 6. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 7. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 8. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

6. W serwisie Administratora mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych działających niezależnie od Serwisu Administratora, za treść których Administrator. nie ponosi odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym Administratorom. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie powierza żadnych danych osobowych użytkowników serwisu Administratora Administratorom serwisów dostępnych na podstawie linków zamieszczonych w serwisie Administratora.

7. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe użytkownika są przetwarzane, oraz w jakim celu i zakresie jest to wykonywane.

8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rzetelności.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody natomiast w pozostałych przypadkach do czasu: zakończenia ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub bez ograniczenia w zakresie w jakim służą celom statystycznym, marketingowych nie dłużej niż do wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu lub cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem odmowy w sytuacji gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z obowiązkiem opartym na ustawie.

10. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odbywać w zgodzie z art. 22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:

 1. jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem,
 2. jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

11. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

1) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

2) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

3) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

12. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

13. Administrator zastrzega, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji, gdy podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług, użytkownik będzie o tym informowany w sposób jednoznaczny i wyraźny przed podaniem tych danych osobowych.

15. Każdy Użytkownik/Klient (Kontrahent/Usługobiorca) jest pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.

16. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (z wyjątkiem gdy przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego i na czas trwania tego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

17. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być przypadki naruszenia prawa, wtedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości, jak również w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu danych. Nie prowadzimy sprzedaży danych osobowych.

18. Administrator świadczy usługi wskazane stronie internetowej, w tym w postaci:

a) informacji o zakresie swojej oferty,

b) wskazania innych podmiotów oferujących „Fizjoterapia Rusznikarska”.

19. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych należy przesłać e–mail pod adres: ilonagorska@op.pl i bro.rehabilitacja@gmail.com.

20. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

21. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób, których dane dotyczą.

KONTAKT

Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie z RODO, w związku z tym zapewniamy, że:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podane w zleceniu dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zlecenia Klienta.
 2. W każdej chwili Zlecającemu przysługuje prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych, ich poprawiania i wycofania (chyba, że przepis prawa powszechnego nakazuje przechowywać określone dane przez wskazany tam okres czasu).
 3. Nie zajmujemy się sprzedażą udostępnionych danych osobowych jakimkolwiek podmiotom, nie zbieramy danych w celach marketingowych, nie profilujemy.

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest:

 • Ilona Szczudło-Górska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ilona Szczudło-Górska, ul. Józefa Wybickiego 3/45, NIP 6782946070.
 • Anna Banach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FizjoActive Anna Banach ul. Litewska, nr 37, lok. 5, 30-014 Kraków, NIP 817 198 84 36 (REGON 389571758).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: ilonagorska@op.plbro.rehabilitacja@gmail.com.